ตลท.ชูศักยภาพตลาดทุนไทย พร้อมขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำในการประชุมเอเปค 2565

สังคม

ตลท.ชูศักยภาพตลาดทุนไทย พร้อมขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำในการประชุมเอเปค 2565

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นพันธมิตรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของการประชุมเอเปค 2565 พร้อมจัดแสดงนิทรรศการชูศักยภาพบริษัทจดทะเบียนและตลาดทุนไทย ตอกย้ำความเป็นตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำ

สังคม

ด้วยเป้าหมายการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Make the Capital Market ‘Work’ for Meaningful and Balanced Growth” ที่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างสมดุล 3 ด้านตาม Triple Bottom Line ได้แก่ “Prosperity” มุ่งพัฒนาตลาดทุนไทยให้เป็นแหล่งระดมทุนหลักที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการและผู้ลงทุนทุกกลุ่ม “People” สร้างความรู้ทางการเงินให้แก่ประชาชน พร้อมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคม และ “Planet” ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

รวมถึงพัฒนาแพลตฟอร์มความร่วมมือลดโลกร้อน ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กลุ่มบริษัทบางจาก เอสซีจี และโออาร์ ขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำผ่านโครงการ Care the Bear “ลดโลกร้อน” โดยการนำหลักปฏิบัติ 6 Cares มาใช้ใน “ศูนย์ข่าวสีเขียว” เพื่อเป็นต้นแบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า และบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร ระหว่างวันที่ 14-19 พ.ย. 2565